BĄDŹ LEGALNY!
                                    Pozwolenie radiowe dla każdego
Get Adobe Flash player

 

REGULAMIN PRACY W SIECI RADIOWEJ HAMRADIOSHOP

§ 1.

HamRadioShop Cezary Libert – Przedsiębiorca Telekomunikacyjny zarejestrowany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10733, NIP: 715-120-02-43, REGON: 473275532 z siedzibą w Łodzi przy ul. Pięknej 65/67 lok. 25 powołuje do życia "Sieć radiową HAMRADIOSHOP”, która jest siecią radiokomunikacji ruchomej lądowej obejmującą swoim zasięgiem obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej. Sieć radiowa HamRadioShop działa na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o numerze RRL/A/A/0154/2014.

§ 2.

Definicje

Pozwolenie – „Pozwolenia na pracę w Sieci” dokument uprawniający do pracy w sieci HamRadioShop, które wydaje Dostawca.  Dokumentem uprawniającym do pracy w Sieci jest:

 1. Dla klientów indywidualnych imienna karta, której wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 2. Dla klientów instytucjonalnych dokument zbiorczy zawierający modele, numery seryjne urządzeń oraz przydzielone kanały oraz subtony CTCSS.

Sieć - Sieć radiowa HAMRADIOSHOP, która jest siecią radiokomunikacji ruchomej lądowej obejmującą swoim zasięgiem obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej, działająca na podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o numerze RRL/A/A/0154/2014

Dostawca - HamRadioShop Cezary Libert, Przedsiębiorca Telekomunikacyjny zarejestrowany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10733, NIP: 715-120-02-43, REGON: 473275532 z siedzibą w Łodzi przy ul. Pięknej 65/67 lok. 25

Użytkownik - Posiadacz Pozwolenia na pracę w sieci

Urządzenie – radiotelefon, urządzenie radiowe nadawczo-odbiorczych wymienione  w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu

Kanały -  przydzielone Dostawcy przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej częstotliwości radiowe (wymienione w załączniku nr 3) oraz tony CTCSS (załącznik nr 4).

 

Znak wywoławczy – indywidualny znak przyznawany dla danego dla urządzenia i użytkownika.

 1. Znak wywoławczy składa się z dwóch członów:
  1. Prefiksu:
   1. HRS dla użytkowników indywidualnych,
   2. HRSF – dla klientów biznesowych i instytucjonalnych.
 2. oraz sufiksu (czterocyfrowego kodu z zakresu 0001-9999) – indywidualnego dla każdego Użytkownika.
 3. Znaki wywoławcze dla poszczególnych Użytkowników Sieci przydziela Dostawca.
 4. Dostawcawymaga stosowania w Sieci subtonów CTCSS.
 5. Subton CTCSS przydzielany jest każdemu Użytkownikowi lub grupie Użytkowników.

§ 3.

Sieć ma na celu zapewnienie sprawnej łączności radiowej pomiędzy Użytkownikami przy wykorzystaniu Urządzeń.  Zmiana parametrów techniczno-eksploatacyjnych Urządzeń, w tym Kanałów, jest niezgodna z Regulaminem i może skutkować  cofnięciem Pozwolenia na pracę w Sieci.

 

§ 4.

Sieć umożliwia komunikację pomiędzy urządzeniami przenośnymi JEDYNIE w komunikacji lądowej.

NIEDOZWOLONE jest użycie urządzeń radiowych Sieci w innych rodzajach komunikacji, np. ziemia – powietrze, powietrze-powietrze, ziemia – woda, itp.

§ 5.

Dostawca Sieci może w każdej chwili zawiesić lub ograniczyć działanie Sieci a także cofnąć Pozwolenie radiowe Użytkownikowi.

Opłaty

§ 6.

 1. Za korzystanie z Sieci  Dostawca pobiera, ustalaną przez siebie, roczną opłatę abonamentową. Wysokość abonamentu jest udostępniona na stronie www.HamRadioShop.pl lub w siedzibie Dostawcy.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zwolnienia Użytkownika bądź grupy Użytkowników w całości lub w części z opłaty abonamentowej.

Obowiązki użytkownika

§ 7.

Użytkownik korzystający z Sieci musi przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a także aktów prawnych obowiązujących na terytorium RP dotyczących korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych.

§ 8.

 1. Korespondencja prowadzona przez Użytkowników w Sieci musi być prowadzona otwartym tekstem, w sposób zrozumiały dla innych Użytkowników.
 2. Zabrania się używania podczas korespondencji w Sieci słów wulgarnych i uznanych powszechnie za obraźliwe.
 3. Zabrania się obrażania w trakcie korzystania z Sieci innych Użytkowników.
 4. Podczas korzystania z Sieci nie zezwala się na nadawanie muzyki, przesyłania danych.
 5. Zabronione jest nadawanie na aktualnie zajętym Kanale.
 6. Zabrania się korzystania z Sieci bez posiadania Pozwolenia radiowego wydanego przez Dostawcę.
 7. Na Użytkowniku Sieci spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie Urządzenia przed osobami nie będącymi Użytkownikami Sieci.
 8. Każdy Użytkownik na wezwanie odpowiednich Organów Państwa uprawnionych do kontroli musi okazać aktualne Pozwolenie wydane przez Dostawcę.
 9. Każdorazowo rozpoczynając pracę w SieciUżytkownik musi posiadać przy sobie aktualne Pozwolenie na pracę.
 10. Przed rozpoczęciem korespondencji na Kanale należy upewnić się, ze Kanał nie jest zajęty przez innych Użytkowników.
 11. Na początku każdej rozmowy, na każde żądanie korespondenta oraz co najmniej raz na 5 minut prowadzonej korespondencji należy podać swój Znak wywoławczy.
  1. Przy rozpoczynaniu korespondencji należy podać najpierw swój Znak wywoławczy, a następnie Znak wywoławczyUżytkownika wywoływanego; np. HRS 0145 tu HRS 2547.
  2. Po wywołaniu przez innego UżytkownikaSieci należy najpierw podać Znak wywoławczy Użytkownika wywołującego, a następnie swój Znak wywoławczy.

.

Postanowienia końcowe

§ 9.

 1. Administratorem danych osobowych jest HamRadioShop Cezary Libert – Przedsiębiorca Telekomunikacyjny zarejestrowany w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10733, NIP: 715-120-02-43, REGON: 473275532 z siedzibą w Łodzi przy ul. Pięknej 65/67 lok. 25.
 2. Dane osobowe Użytkowników przekazane Dostawcy w trakcie rejestracji przetwarzane będą, zgodnie z art. 23, ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby rejestracji, zarządzania Siecią oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Dostawcy, tj. marketingu bezpośrednim produktów lub usług Dostawcy.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

§ 10.

Wszystkie sprawy, które nie zostały określone w treści niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dostawca.

§ 11.

Bez zgody DostawcyUżytkownikowi nie wolno przenieść praw do korzystania z Sieci na osobę trzecią.

§ 12.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014.

§ 13.

Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej sieci: http://www.HamRadioShop.pl w terminie co najmniej 30 dni przed wejściem w życie.

 

Załącznik 1 – wzór pozwolenia upoważniajacego do pracy w sieci radiokomunikacyjnej HamRadioShop


Strona 1

Pozwolenie HRS


Strona 2

Pozwolenie HRS

 

Załącznik 2 – rodzaje urzadzeń radiowych, które mogą być używane z pozwoleniem

L.p. Rodzaj radiotelefonu Typ Moc [W] Przydzielony kanał
1. Radiostacja przenośna Baofeng UV-5R, UV-5RA, UV-5RB, UV-5RC, UV-5RE 5 1, 2
2. Radiostacja przenośna Baofeng UV-3R, UV-3R Plus 2 1, 2
3. Radiostacja przenośna Kanwee TK-928 UHF 5 1
4. Radiostacja przenośna Kanwee TK-928 VHF 5 2
5. Radiostacja przenośna Zastone ZT-V68 2 2
6. Radiostacja przenośna Zastone UV-8A Plus 5 1, 2
7. Radiostacja przenośna Zastone ZT-2R 2 1, 2
8. Radiostacja przenośna Baofeng UV-82 5 1, 2

 

Załącznik 3 – wykorzystywane kanały radiowe

Nr kanału Częstotliwość kanału [MHz] Rodzaj pracy Odstęp międzykanałowy [kHz]
1 157.96250 Ruchoma lądowa – przenośna, simplex 12.5
2 448.11250 Ruchoma lądowa – przenośna, simplex 12.5

 

Załącznik 4 – wykorzystywane tony CTCSS

Nr tonu w sieci HamRadioShop Częstotliwość tonu [Hz]
1 67.0
2 77.0
3 85.4
4 94.8
5 103.5
6 136.5
7 156.7
8 192.8
9 210.7
10 241.8

 

Co na to prawo?

Art. 208. Ustawy Prawo Telekomunikacyjne

 1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 3. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
 4. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.
 5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
17

Nasze konto

mBank 
52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
HamRadioShop Cezary Libert
ul. Piękna 65/67 m. 25
93-558 Łódź

For foreigners:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
PL52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
HamRadioShop Cezary Libert
ul. Piekna 65/67 m. 25
93-558 Lodz